Ďîńňŕíîâëĺíčĺ 108 ŤÎ ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ IV ęâŕđňŕë 2002 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕť

Ďîńňŕíîâëĺíčĺ Ăîńńňđî˙ ĐÔ îň 30 ŕâăóńňŕ 2002 ă. N 108

Î ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ IV ęâŕđňŕë 2002 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ

 

 ńîîňâĺňńňâčč ń đŕńďîđ˙ćĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 16 ěŕđňŕ 2000 ă. N 394-đ Ăîńóäŕđńňâĺííűé ęîěčňĺň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč ďî ńňđîčňĺëüńňâó č ćčëčůíî-ęîěěóíŕëüíîěó ęîěďëĺęńó, ďđîŕíŕëčçčđîâŕâ čěĺţůčĺń˙ äŕííűĺ Ăîńęîěńňŕňŕ Đîńńčč î öĺíŕő íŕ đűíęĺ ćčëü˙ č ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüńňâŕ 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ ďî čňîăŕě II ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., ďđĺäëîćĺíč˙ ŕäěčíčńňđŕöčé ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, č ďđčíčěŕ˙ âî âíčěŕíčĺ îćčäŕĺěűé đîńň ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüíîé ďđîäóęöčč, ďđîăíîçčđóĺěűé Ěčíýęîíîěđŕçâčňč˙ Đîńńčč íŕ III ęâŕđňŕë 2002 ă. č IV ęâŕđňŕë 2002 ă., ďîńňŕíîâë˙ĺň:

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ đűíî÷íóţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé č ńńóä, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě IV ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., äë˙ âńĺő ęŕňĺăîđčé ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ (ńňđîčňĺëüńňâî) ćčëűő ďîěĺůĺíčé, â đŕçěĺđŕő (đóáë˙ő) ńîăëŕńíî ďđčëîćĺíč˙ě N 1 č N 2 ę íŕńňî˙ůĺěó ďîńňŕíîâëĺíčţ.

 

Ďđĺäńĺäŕňĺëü                                                                         Ŕ.Ř. Řŕěóçŕôŕđîâ

 

Çŕđĺăčńňđčđîâŕíî â Ěčíţńňĺ ĐÔ 12 ńĺíň˙áđ˙ 2002 ă.

Đĺăčńňđŕöčîííűé N 3792

 

Ďđčëîćĺíčĺ N 1

ę ďîńňŕíîâëĺíčţ Ăîńńňđî˙ ĐÔ

îň 30 ŕâăóńňŕ 2002 ă. N 108

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Đîńńčéńęŕ˙ Ôĺäĺđŕöč˙                           |           8850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđíűé đŕéîí                                 |           7620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕđĺëč˙                             |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęîěč                                |           8020        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕđőŕíăĺëüńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                      |           8640        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîăîäńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěóđěŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Çŕďŕäíűé đŕéîí                          |           6860        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëĺíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           6950        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíűé đŕéîí                              |           9700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áđ˙íńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëŕäčěčđńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čâŕíîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëóćńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           6940        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîńňđîěńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěîńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          11000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đ˙çŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńěîëĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňâĺđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňóëüńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           7420        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßđîńëŕâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăî-Â˙ňńęčé đŕéîí                            |           6850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěŕđčé-Ýë                            |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěîđäîâč˙                            |           5800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâŕřńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęčđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íčćĺăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           7200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíî-×ĺđíîçĺěíűé đŕéîí                   |           6340        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áĺëăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîđîíĺćńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           6480        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđńęŕ˙ îáëŕńňü                                |           5900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëčďĺöęŕ˙ îáëŕńňü                               |           6300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕěáîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďîâîëćńęčé đŕéîí                               |           7110        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕëěűęč˙                            |           5100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňŕňŕđńňŕí                           |           7700        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕńňđŕőŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           6400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăîăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺíçĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕěŕđńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕđŕňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëü˙íîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           6300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Ęŕâęŕçńęčé đŕéîí                        |           7130        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙                              |           6620        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí                            |           6540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙                           |           5680        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |           8380        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙ - Ŕëŕíč˙            |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé                             |           7860        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé                            |           7230        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đîńňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óđŕëüńęčé đŕéîí                                |           8390        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áŕřęîđňîńňŕí                        |           8200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäěóđňńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                          |           7400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđăŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           6500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđĺíáóđăńęŕ˙ îáëŕńňü                           |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺđěńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           8300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîěč-Ďĺđě˙öęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńâĺđäëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          10000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺë˙áčíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çŕďŕäíî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                        |           8510        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕëňŕé                               |           6600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕëňŕéńęčé ęđŕé                                 |           7600        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęĺěĺđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7440        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîńčáčđńęŕ˙ îáëŕńňü                          |           8900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îěńęŕ˙ îáëŕńňü                                 |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňîěńęŕ˙ îáëŕńňü                                |           8000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňţěĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           8400        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕíňű-Ěŕíńčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă              |          12450        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßěŕëî-Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                |           9630        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîńňî÷íî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                       |           8740        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áóđ˙ňč˙                             |           6100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňűâŕ                                |           5660        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Őŕęŕńč˙                             |           6200        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíî˙đńęčé ęđŕé                              |           9800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕéěűđńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                    |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâĺíęčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                   |           8540        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čđęóňńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           9740        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óńňü-Îđäűíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŔΠ                   |           9000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×čňčíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |           6900        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕăčíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă            |           6550        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äŕëüíĺâîńňî÷íűé đŕéîí                          |           8870        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńŕőŕ (ßęóňč˙)                       |           9850        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ĺâđĺéńęŕ˙ ŕâňîíîěíŕ˙ îáëŕńňü                   |           6800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óęîňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |           7250        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďđčěîđńęčé ęđŕé                                |           8800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕáŕđîâńęčé ęđŕé                               |           8800        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕěóđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |           8500        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕě÷ŕňńęŕ˙ îáëŕńňü                             |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîđ˙ęńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěŕăŕäŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |           7300        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕőŕëčíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          10830        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęčé đŕéîí                          |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                        |          10100        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ěîńęâŕ                                       |          16000        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă                              |          10300        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ďđčëîćĺíčĺ N 2

ę ďîńňŕíîâëĺíčţ Ăîńńňđî˙ ĐÔ

îň 30 ŕâăóńňŕ 2002 ă. N 108

 

Đŕçěĺđű ńđĺäíĺé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙, äë˙ đŕń÷ĺňŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé íŕ ńňđîčňĺëüńňâî ćčëü˙ äë˙ ăđŕćäŕí, ďîńňđŕäŕâřčő îň ďŕâîäęŕ 2002 ă. â Ţćíîě Ôĺäĺđŕëüíîě îęđóăĺ

 

 

Ńóáúĺęň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč

Ńňîčěîńňü (đóáëĺé) Ńňđîčňĺëüńňâî

(ń ó÷ĺňîě âńĺő çŕňđŕň)

Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí

8020

Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙

8020

×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ

8380

Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ

8020

Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ

8020

Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙ - Ŕëŕíč˙

8020

Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé, Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙

8500

Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé

8020

 

                                    

                         

                         

                     

                   

                                     

Ââĺđő